Täysistunnon pöytäkirja 82/2010 vp

PTK 82/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TIISTAINA 14. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.02—13.59 ja 17.59—19.57), toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.59—15.59 ja 19.57—21.35) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—17.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 12 edustajaa:

 • Jari Larikka /kok (12.17)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (13.05)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (13.09)
 • Ilkka Viljanen /kok (13.56)
 • Pekka Haavisto /vihr (13.56)
 • Anne Holmlund /kok (14.07)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.49)
 • Sari Palm /kd (14.50)
 • Pertti Salolainen /kok (15.11)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.16)
 • Juha Korkeaoja /kesk (15.29)
 • Tapani Mäkinen /kok (19.10)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 9.9.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 27/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään 14.9.2010 antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009 (K 20/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista 2)—18).

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/2/2010

2) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista anne-tun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa- va täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.9.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen