Täysistunnon pöytäkirja 83/2001 vp

PTK 83/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. TIISTAINA 19. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Juha Karpio /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.6. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.6. edustaja

 • Outi Ojala /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on suuren valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi ed. E. Aho ja varajäseneksi ed. Ryynänen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6 valtioneuvoston selonteosta kansallisesta ilmastostrategiasta.

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen myönnän työjärjestyksen 50 §:n 2 momentin perusteella esittelypuheenvuoron myös asiasta lausunnon antaneiden valiokuntien puheenjohtajille. Sen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2001 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—70/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Asian käsittelyssä noudatetaan eilisessä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/1/2001

4) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/1999 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 12/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7. lakiehdotus ja hallintovaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi, 8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) ja 7) asiasta.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2001 vp

Lakialoite  LA 106/1999 vp, 70, 90, 140/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 123/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotetut uudet 3. ja 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/2/2001

10) Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2001 vp

Lakialoite  LA 31/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 46/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/3/2001

16) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 4/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 110/2000 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 16) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta, tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia ampuma-aselain muuttamisesta. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13, jossa hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että voimaantulosäännökseen tehdään teknisluonteinen muutos.

Laki hyväksytään hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lain käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 20. päivänä kesäkuuta kello 2.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​