Täysistunnon pöytäkirja 83/2003 vp

PTK 83/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

83. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Hannu Takkula /kesk
 • Leena Rauhala /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.10. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

22.10.—2.11. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.10. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.10. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki rikoslain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2003 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—906/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Pyydän puheenvuorojen käyttäjiä mainitsemaan sen talousarvioaloitteen numeron ja nimikkeen, johon heidän puheenvuoronsa liittyy.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen varsinaiseen täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen varsinaiseen täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen varsinaiseen täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen