Täysistunnon pöytäkirja 83/2004 vp

PTK 83/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. KESKIVIIKKONA 30. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Irina Krohn /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.—30.6. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

30.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

22.—30.6. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd (äitiysloma)

30.6. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.6. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

30.6.—2.7. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Satu Hassi /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 24. päivänä kesäkuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 127, 128/2004 vp.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2003

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella 28. päivältä toukokuuta 2004 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2003 (K 11/2004 vp).

Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä kesäkuuta 2004 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 35—54/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 282, 373, 374, 384, 387, 390—394, 396—398, 403—405, 408, 409, 411, 417, 419, 425/2004 vp.

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n nojalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää valtiopäivät tämän päivän täysistunnon tai täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 7. päivänä syyskuuta 2004 kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 40/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) ja 3) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 3 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

__________

Ed. Irina Krohn merkitään läsnä olevaksi.

__________

Äänestykset ja päätökset:

Toinen varapuhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 54.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Pulliaisen lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 55.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 54.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2004 vp

Lakialoite  LA 44/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

(Hälinää) Arvoisat edustajat, todella vetoan jokaisen edustajan vastuuntuntoon salikäyttäytymisessä. Pyydän, että yksityiset keskustelut käydään salin ulkopuolella, niin että voimme keskittyä puhujien esittämien mielipiteitten kuulemiseen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Ed. Heidi Hautala on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaisesti, että eduskunta ei hyväksyisi mietintöön sisältyviä 2. ja 3. lausumaehdotusta eikä niitä koskevia perusteluja.

Ed. Ulla Anttila on ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin kestävän kehityksen periaatteen mukaisen ilmastopolitiikan vahvistamiseksi kehitysyhteistyössä, YK:ssa ja sen alaisissa järjestöissä, Bretton Woods -instituutioissa sekä kansainvälisistä kauppasopimuksista neuvoteltaessa."

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 74.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestys mietintöön sisältyvistä 2. ja 3. lausumaehdotuksesta

Joka hyväksyy mietintöön sisältyvät 2. ja 3. lausumaehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 75.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvät 2. ja 3. lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Ulla Anttilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Ulla Anttilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 75.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Jyrki Kasvin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuottaa lain tultua voimaan työpaikoille jaettavaksi Yksityisyyden suoja työelämässä -vihkosen."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä ed. Pulliaisen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Toivotan kaikille aurinkoisia ja lämpimiä kesäisiä työpäiviä, mutta koettakaa myös hiukan levähtää. Hyvää kesää kaikille!

Tämä täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetetaan kello 17.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen