Täysistunnon pöytäkirja 83/2005 vp

PTK 83/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. KESKIVIIKKONA 7. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.9. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

7.—9.9. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sari Sarkomaa /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

7. ja 8.9. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

7.—13.9. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

Tansanian yhdistyneen tasavallan presidentin vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Tansanian yhdistyneen tasavallan presidentti Benjamin William Mkapa seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

Ed. Forsius-Harkimon uusi sukunimi

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Merikukka Forsius-Harkimo on 6. päivänä syyskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hänen sukunimensä on 1. päivästä heinäkuuta 2005 alkaen muuttunut Forsiukseksi.

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella 6. päivältä syyskuuta 2005 on eduskunnalle annettu kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004 (K 15/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Merikukka Forsius ja varajäseneksi ed. Rosa Meriläinen,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Jyrki Kasvi,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Pehr Löv,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustajat Rosa Meriläinen ja Roger Jansson sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Christina Gestrin.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä sivistysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/3/2005

3) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​