Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

20. ja 21.11. edustaja

 • Johanna Sumuvuori /vihr

20.—22.11. edustaja

 • Harri Jaskari /kok

20.—23.11. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.11. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

20. ja 21.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15.11.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 37/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Toimi Kankaanniemi vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi ed. Jyrki Kasvin.

2) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 17/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/4/2007

3) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2007 vp

Lakialoite  LA 17, 19, 42, 93/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 1/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/2/2007

4) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2007 vp

Lakialoite  LA 18, 92/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Valiokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/3/2007

12) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2007 vp

Lakialoite  LA 26/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2007 vp

Lakialoite  LA 77, 107, 108/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​