Täysistunnon pöytäkirja 83/2013 vp

PTK 83/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.3

83. TIISTAINA 17. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.01—14.59 ja 20.04—22.05), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.59—16.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.57—20.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Eero Suutari /kok
 • Maria Tolppanen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Olli Immonen /ps (12.30)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (12.42)
 • Maria Tolppanen /ps (15.55)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.9.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 105—133/2013 vp, joista hallituksen esitys 112 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2014.

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 27.9.2013 klo 12.00.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.9.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 57—61/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 57 talousvaliokunnan,

asiasta U 58 valtiovarain-, talous- ja perustuslakivaliokunnan,

asiasta U 59 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 60 talousvaliokunnan ja lakivaliokunnan sekä

asiasta U 61 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—32) asiasta.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/1/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen vuosikertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2013 vp

Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 8.11.2013. Asia pantiin pöydälle 10.9.2013 pidetyssä täysistunnossa perjantaina 13.9.2013 pidettyyn täysistuntoon, jolloin asia aikapulan johdosta jouduttiin poistamaan päiväjärjestyksestä.

PTK 79/13/2013

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2013

36) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.9.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi: