Täysistunnon pöytäkirja 84/2002 vp

PTK 84/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

18.—20.6. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Jussi Ranta /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.6. edustajat

 • Osmo Puhakka /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok

18.—20.6. edustajat

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jouko Skinnari /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Uotila ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Tiusanen,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Karttunen ja varajäseneksi ed. Petri Salo,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Mäki-Hakola,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Petri Salo,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi ed. Virén,

sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Gestrin,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Gestrin sekä

ympäristövaliokunnan jäseniksi ed. Gestrin ja ed. Seppo Kanerva.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. R. Korhonen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 83/2/2002

Keskustelussa on ed. Kuosmanen ed. Leppäsen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta siten, että pankkivaltuusto päättää sitovasti Suomen Pankin johtokunnan jäsenten määrästä laissa säädetyn enimmäismäärän puitteissa. Edelleen eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten nimittämismenettelyn uudistamisen. Eduskunta myös edellyttää, että hallitus valmistelee esityksensä siten, että edellä tarkoitetut lainmuutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2002 aikana."

Ed. Hassi on ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työjärjestyksen 58 §:n 3 momentin nojalla esittelen ed. Kuosmasen ehdotuksen äänestettäväksi, vaikka sitä ei olekaan jätetty kirjallisena kolmea tuntia ennen eilen pidetyn täysistunnon alkua.

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Hassin ehdotuksesta ed. Kuosmasen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kuosmasen ja ed. Hassin ehdotusten välillä

Ed. Kuosmasen ehdotus "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 75 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kuosmasen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 83/15/2002

Keskustelussa on ed. Rauhala ed. Isohookana-Asunmaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Siltä varalta, että lakiehdotus hyväksytään, on ed. Rauhala on ed. Kerolan kannattamana ehdottanut, että sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen sijasta hyväksytään seuraava lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että vapaan sivistystyön rahoituksen piiriin sisällytetään vain vapaan sivistystyön ehdot täyttävää koulutusta."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 76, 183, 192/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 83/20/2002

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rehulan 1) lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rehulan 1) lausumaehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rehulan 2) lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rehulan 2) lausumaehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Dromberg ja Mönkäre)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 13. päivänä kesäkuuta 2002 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat kulttuuriministeri Drombergin selvitys sidonnaisuuksistaan sekä kauppa- ja teollisuusministeri Mönkäreen selvitys muutoksista hänen sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—21/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6.

Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan eilen täysistunnossaan hyväksymää menettelytapaa. Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta ed. Rosendahlin puheenvuoroon saakka. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/1/2002

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7.

Mietintö ja sen ponsi hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8.

Keskustelua ei synny.

Mietintö ja sen ponsi hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 22.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio