Täysistunnon pöytäkirja 84/2004 vp

PTK 84/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TIISTAINA 7. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.—12.9. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

5.—10.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

7.9. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

7. ja 8.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd

7.—9.9. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

7.—10.9. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

7.—11.9. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.9. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

7.—15.9. edustaja

 • Arja Alho /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.9. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

7. ja 8.9. edustaja

 • Roger Jansson /r

7.—9.9. edustaja

 • Jukka Vihriälä /kesk

7.—10.9. edustaja

 • Mikko Kuoppa /vas

__________

Ed. Matikainen-Kallströmin ja ed. Thorsin edustajantoimi

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan parlamentin kokoonnuttua 13. päivänä kesäkuuta 2004 toimitettujen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen ensimmäiseen täysistuntoonsa 20. päivänä heinäkuuta 2004 on Euroopan parlamentin työjärjestyksen 4 artiklan 2 kohdan nojalla ed. Marjo Matikainen-Kallströmin ja ed. Astrid Thorsin toimikausi Euroopan parlamentissa päättynyt.

Edelleen ilmoitetaan, että ed. Marjo Matikainen-Kallström ja ed. Astrid Thors ovat ryhtyneet hoitamaan edustajantointaan eduskunnassa 21. päivänä heinäkuuta 2004.

Ed. Marjo Matikainen-Kallström ja ed. Astrid Thors merkitään läsnä oleviksi.

Toinen varapuhemies:

Vielä ilmoitetaan, että ed. Marjo Matikainen-Kallströmin varaedustajana toimineen johtaja Tapani Mäkisen edustajantoimi samoin kuin ed. Christina Gestrinin edustajantoimi ed. Astrid Thorsin varaedustajana on päättynyt 20. päivänä heinäkuuta 2004.

__________

Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien varaedustajat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 13. päivänä kesäkuuta 2004 toimitetuissa Euroopan parlamentin vaaleissa valituiksi tulleet edustajat Satu Hassi, Ville Itälä, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Lax ja Hannu Takkula ovat eduskunnan työjärjestyksen 77 §:n mukaisesti ennen Euroopan parlamentin ensimmäistä täysistuntoa ilmoittaneet puhemiehelle toimivansa jäseninä Euroopan parlamentissa.

Ilmoitetaan, että

Uudenmaan vaalipiiristä ed. Henrik Laxin varaedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Christina Gestrin Espoon kaupungista,

Lapin vaalipiiristä ed. Hannu Takkulan varaedustaja, kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Tatja Karvonen Rovaniemen kaupungista,

Varsinais-Suomen vaalipiiristä ed. Ville Itälän varaedustaja, merkonomi, yrittäjä Jouko Laxell Salon kaupungista,

Helsingin vaalipiiristä ed. Anneli Jäätteenmäen varaedustaja, sairaanhoitaja, kätilö Terhi Peltokorpi Helsingin kaupungista sekä

Pirkanmaan vaalipiiristä ed. Satu Hassin varaedustaja, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, opiskelija Oras Tynkkynen Tampereen kaupungista

ovat 22. päivänä heinäkuuta 2004 esittäneet puhemiehelle 20. päivänä heinäkuuta 2004 asianmukaisesti tarkastetut ja hyväksytyt edustajanvaltakirjansa ja ovat siten oikeutetut ryhtymään edustajantointaan hoitamaan.

Pyydän edustajia Christina Gestriniä, Tatja Karvosta, Jouko Laxellia, Terhi Peltokorpea ja Oras Tynkkystä ottamaan paikkansa istuntosalissa.

Edustajat Christina Gestrin, Tatja Karvonen, Jouko Laxell, Terhi Peltokorpi ja Oras Tynkkynen merkitään läsnä oleviksi.

__________

Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien edustajantoimet

Toinen varapuhemies:

Totean, että mainittujen varaedustajien valtakirjojen tultua tarkastetuiksi on edustajien Satu Hassin, Ville Itälän, Anneli Jäätteenmäen, Henrik Laxin ja Hannu Takkulan edustajantoimen hoitaminen eduskunnan työjärjestyksen 77 §:n nojalla keskeytynyt 20. päivänä heinäkuuta 2004.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä antanut eduskunnalle 30. päivänä heinäkuuta, 20. päivänä elokuuta ja 3. päivänä syyskuuta 2004 hallituksen esitykset HE 129—136/2004 vp.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat eduskunnalle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 41—43/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 41 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asian U 42 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 43 osalta lakivaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 11. päivänä elokuuta 2004 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen ilmoittamat muutokset hänen 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti torstaina 23. päivänä syyskuuta pidettävään täysistuntoon.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​