Täysistunnon pöytäkirja 85/2002 vp

PTK 85/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. KESKIVIIKKONA 19. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Henrik Lax /r
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19. ja 20.6. edustaja

 • Outi Ojala /vas

19.—21.6. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

20.6. edustaja

 • Riitta Korhonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.6. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

19. ja 20.6. edustaja

 • Henrik Lax /r

20.6. edustaja

 • Margareta Pietikäinen /r

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina ensi syyskuun 3. päivänä kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—21/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 84/7/2002

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset ja luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 80 Pelastustoimi, luku 90 Rajavartiolaitos, luku 97 Avustukset kunnille ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 10 Puolustusvoimat

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentin 16 perusteluissa lausutaan kuten vastalauseessa 2, mikä merkitsee, että Leopard-panssarivaunuja ei hankita.

Jaakko Laakso /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kuoppa ed. Laakson kannattamana ehdottanut, että momentin 16 perusteluista poistetaan valmiusyhtymien varustamisen täydentämisen tilausvaltuutta koskevat kohdat vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 11 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 60 Senaatti-kiinteistöt, luku 70 Hallinnon kehittämiskeskus ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat, luku 08 Kansainvälinen yhteistyö, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 40 Yleissivistävä koulutus, luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö ja luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö sekä luku 02 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hyväksytään.

Luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen

Keskustelu:

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentin 49 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että vuonna 2002 korkotukea saa hyväksyä 40 000 000 euroa valiokunnan ehdottamaa enemmän."

Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Vihriälä ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että momentin 49 perustelut hyväksytään vastalauseen 3 mukaisina.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vihriälän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 62 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 1 hyväksytään.

Luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta ja luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 2, luku 33 Metsähallitus, luku 61 Maanmittauslaitos, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto, luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja luku 74 Siemenperunakeskus hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Keskustelu:

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 77 lisätään 15 000 000 euroa, jotta Valtatie 6:n perusparantaminen välillä Koskenkylä—Kouvola voidaan suorittaa täysimääräisenä.

Osmo Puhakka /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laukkasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Laukkanen ed. Puhakan kannattamana ehdottanut, että momentille 77 lisätään 15 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 13 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 36 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 14.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 3 hyväksytään.

Luku 30 Merenkulkulaitos, luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen sekä luku 40 Ratahallintokeskus ja luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 4 hyväksytään.

Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot

Keskustelu:

Klaus Bremer /r:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisätalousarvioaloitteen n:o 16 perusteella, että tällä hetkellä tarpeettomana pidettävä momentille 77 ehdotettu määräraha hylätään ja että momentin perusteluissa lausutaan: "Asiaan liittyvien aluepoliittisten haittojen ja hankkeesta aiheutuvien ympäristöhaittojen lisäksi Vuosaaren satamahankkeesta puuttuvat Sanka:n ja Vatt:n vaatimat valtiontaloudelliset kokonaisselvitykset. Hanke perustuu 3 miljardin markan virhearvioon (vrt. Ltt:n selvitys B 136/97 s. 59). Hinta-arvio on kohonnut vuodesta 1994 keskimäärin 250 miljoonaa markkaa/vuosi. Arvio on tänään yli 2,6 miljardia markkaa, josta puuttuvat 14 kilometrin tunnelin sekä vaadittavien tavarajunaraiteiden ja meriväylän lopulliset hinnat. Suomen satamissa on tyhjäkäyntiä ylitarjonnan vuoksi. Hanke ei ole helsinkiläistenkään etujen mukainen. Hanke ei etene KHO:ssa ja EU:ssa vireillä olevien valitusten takia. Esitetty 3 750 000 euroa joutaa nyt kipeämpään tarpeeseen."

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Bremerin ehdotusta.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Yhdyn edelliseen ehdotukseen.

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan poistettavaksi Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun ehdotetun 3 750 000 euron määrärahan.

Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vihriälän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa ed. Bremer ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että momentin 77 määräraha poistetaan ja että momentin perusteluihin hyväksytään hänen edellä esittämänsä lausuma.

Myös ed. Vihriälä on ed. Ala-Nissilän kannattamana ehdottanut, että momentille 77 ehdotettu määräraha poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksessä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään momentin 77 määrärahan poistamista koskevista ed. Bremerin ja ed. Vihriälän samansisältöisistä ehdotuksista yhdessä mietintöä vastaan. Jos eduskunta hyväksyy määrärahan poistamista koskevan ehdotuksen, äänestetään tämän jälkeen ed. Bremerin lausumaehdotuksesta. Jos määrärahan poistamista koskevaa ehdotusta ei hyväksytä, ed. Bremerin lausumaehdotus katsotaan rauenneeksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys määrärahan poistamisesta

Mietintö "jaa", ed. Bremerin ja ed. Vihriälän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 86 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 14.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Markku Markkula /kok:

Arvoisa puhemies! Pyydän pöytäkirjaan merkittäväksi, että äskeisessä Vuosaaren satamaa koskeneessa asiassa äänestin vahingossa vastoin omaa näkemystäni. Tarkoitukseni oli äänestää Vuosaaren sataman rakentamista koskevan määrärahaehdotuksen puolesta.

Puhemies:

Merkitään.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti ed. Bremerin lausumaehdotus katsotaan rauenneeksi.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto, luku 30 Yrityspolitiikka ja luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka hyväksytään.

Luku 60 Energiapolitiikka

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan energiatukeen pientä korotusta lisätalousarvioaloitteen n:o 17 mukaisesti, jolloin momentille 40 lisätään 2 000 000 euroa energiatukeen energiansäästön sekä puun ja kierrätyspolttoaineiden käytön edistämiseen.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. L. Hiltunen kannattamana ehdottanut, että momentille 40 lisätään 2 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 17 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 13.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Omistajapolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja luku 17 Työttömyysturva hyväksytään.

Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 37 lisäystä 5 000 000 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että pitkien potilasjonojen purkamiseen varataan se summa, jota sosiaali- ja terveysministeriö alun perin esitti.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sinnemäki ed. Hyssälän kannattamana ehdottanut, että momentille 37 lisätään 5 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 13.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Lisätalousarvioaloitteeseeni n:o 20 ja ed. Stenius-Kaukosen lisätalousarvioaloitteeseen n:o 21 viitaten ehdotan, että momentille 30 lisätään 2 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille vaikeimmilla työttömyysalueilla.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että momentille 30 lisätään 2 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 20 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 14.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 5 hyväksytään.

Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 26 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ja luku 34 Työministeriön hallinnonala hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

Mietinnön Yhteenveto-osassa oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

Yleisperustelut

Keskustelu:

Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

Puhemies! Ehdotan yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että pitkäaikaistyöttömyyden ja rakennetyöttömyyden ongelmien helpottamiseksi hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin matalan tuottavuuden työvoiman kysynnän lisäämiseksi."

Maria Kaisa  Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Olavi Ala-Nissilän hyvin perusteltua ja ajankohtaan sopivaa ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että yleisperusteluihin lisätään vastalauseen 3 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietinnössä olevien lausumaehdotusten 1—5 merkitään tulleen hyväksytyiksi asianomaisten lukujen kohdalla.

Eduskunta yhtyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 1—21 hylkäämisestä.

Mietinnön neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan, tiistaina 3. päivänä syyskuuta 2002 pidettävään täysistuntoon.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perjantaina 6. päivänä syyskuuta 2002 pidettävään täysistuntoon.

4) Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus)

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan, tiistaina 3. päivänä syyskuuta 2002 pidettävään täysistuntoon.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan, tiistaina 3. päivänä syyskuuta 2002 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetetaan kello 14.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen