Täysistunnon pöytäkirja 85/2004 vp

PTK 85/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. KESKIVIIKKONA 8. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Ahde /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.9. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.9. edustaja

 • Arto Satonen /kok

8.—15.9. edustaja

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.9. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pia Viitanen /sd

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella 7. päivältä syyskuuta 2004 on eduskunnalle saapunut Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan (K 12/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Välikysymys 3/2004 vp: Työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Jyrki Katainen ja 45 muuta edustajaa ovat tänään 8. päivänä syyskuuta 2004 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaamisesta (VK 3/2004 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Jyrki Kataiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Jyrki Katainen /kok:

Arvoisa herra puhemies!

"Eduskunnalle

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan: ’Hallituksen talouspolitiikan tärkein tavoite on työllisyyden lisääminen vähintään 100 000 hengellä vaalikauden loppuun mennessä.’

Työministeri Tarja Filatov arvioi elokuun alussa, että hallituksen työllisyyslupaus ’on niin äärimmilleen mitoitettu, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei pystytä tekemään riittävän isoja ratkaisuja’ tavoitteen saavuttamiseksi.

Ministeri Filatov ei haastattelussaan kuitenkaan tarkemmin määritellyt, miksi työllisyyttä parantaviin merkittäviin ratkaisuihin ei olla valmiita ja kuka näitä merkittäviä ratkaisuja oikein vastustaa. Toisaalta Filatov ei myöskään kertonut, mitä nämä merkittävät ratkaisut voisivat olla ja miksi hän ei edes esitä niitä hallitukselle.

Myös kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on julkisestikin epäillyt hallituksen työllisyyspolitiikkaa. Turun Sanomissa (17.8.2004) ministeri Pekkarinen totesi, että ’hallitus on keskittynyt enemmän työttömyyden kuin työllisyyden hoitoon.’

Mikäli hallitusohjelman mukaisia tavoitteita lisätä työllisten määrää vähintään 100 000:lla tämän vaalikauden loppuun mennessä sekä nostaa työllisyysaste seuraavan vaalikauden loppuun mennessä 75 %:iin ei saavuteta, on kyseenalaista, onko Suomi enää jatkossa hyvinvointiyhteiskunta. Hyvinvointipalveluiden, kuten perusopetuksen ja muun koulutuksen, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, vanhusten kotipalveluiden sekä terveydenhuollon, rahoitus vaarantuu vakavasti siinä tilanteessa.

Eläkeikäisen väestön määrä kasvaa jatkossa merkittävästi. Jo vuoteen 2010 mennessä eläkeläisten lukumäärän arvioidaan nousevan neljännesmiljoonalla. Kun tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on 770 000, vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan lähes 1,4 miljoonaa.

Eläkeikäisen väestön hyvinvointipalveluiden turvaaminen on — ja sen tulee jatkossakin olla — suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Tämän vuoksi ikärakenteen muutos lisää merkittävästi toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Valtiovarainministeriön tämän vuoden alussa julkaiseman arvion mukaan ikärakenteen muutos merkitsee lähes 10 miljardin euron menojen lisäystä vuodessa.

Tulevista kustannuksista voidaan selvitä vain, jos työssäkäyvien osuus on riittävä. Tärkein tapa estää hyvinvointipalveluiden heikentyminen ja päinvastoin mahdollistaa niiden kehittäminen on työllisten määrän voimakas lisääminen. Jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle henkilölle on luotava mahdollisuus tehdä työtä.

Vaikka suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle vapautuu suuri määrä työpaikkoja, ei tämä välttämättä oleellisesti vähennä työttömyyttä. Pitkään työttöminä olevilla on jatkossakin vaikeuksia työllistyä, mikäli hallitus ei oleellisesti tehosta toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi. Vaarana on pysyvän rakennetyöttömyyden syntyminen. Joudumme tilanteeseen, jossa samanaikaisesti Suomessa on verrattain korkea työttömyys ja työvoimapula.

Hyvinvointipalveluiden rahoituksen kannalta tulevien vuosikymmenien merkittävin haaste on hidastaa työelämän ulkopuolella olevien määrän kasvua suhteessa työssä oleviin eli estää elatussuhteen heikentyminen. Kun vielä vuonna 1990 jokaista työllistä kohden oli yksi työelämän ulkopuolella, niin vuonna 2010 elatussuhde kääntyy selvästi epäedullisemmaksi. Vuonna 2030 kahta työllistä kohti on kolme työelämän ulkopuolella.

Tämä merkitsee huomattavaa painetta kiristää palkansaajien ja yritysten verotusta sekä nostaa työnantajamaksuja. Tämä taas johtaisi kannattavan yritystoiminnan kiihtyvään siirtymiseen maamme rajojen ulkopuolelle, mikä edelleen vähentäisi työpaikkojen määrää ja huonontaisi elatussuhdetta. Suomi ajautuisi hyvin hankalaan kielteiseen kierteeseen.

Työllisyysasteen nostamisen tärkeyden täytyy olla nykyhallituksen tiedossa. Myönteisen työllisyyskehityksen välttämättömyydestä suomalaisten hyvinvoinnille on oltu jo pitkään yksimielisiä.

Vuonna 2002 julkaistiin sosiaalimenojen kehitystä ja sosiaaliturvan rahoituksen turvaamista selvittäneen toimikunnan mietintö. Toimikunnassa olivat valtiovallan lisäksi edustettuina työmarkkinajärjestöt ja kuntasektori. Toimikunta teki laajat selvitykset ikärakenteen ja elatussuhteen kehityksestä.

Toimikunta totesi yksimielisesti, että sosiaaliturvan rahoitus ehdottomasti edellyttää työllisyysasteen nostamista. Nykyinen huono työllisyyskehitys vaarantaa vakavasti suomalaisten tarvitsemien hyvinvointipalveluiden rahoituksen. Pääministeri Vanhasen hallituksen ohjelmassa lähdetään siitä, että hyvinvointipalvelut voidaan turvata 75 %:n työllisyysasteella.

Selvityksiä keinoista nostaa työllisyysastetta on tehty useita. Ne ovat kaikki nykyhallituksen tiedossa ja käytettävissä.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtaman työllisyystyöryhmän loppuraportti julkaistiin 31.3.2003.

Työryhmä esitti mm. tuloverotuksen keventämistä 4 prosenttiyksiköllä kaikilla tulotasoilla vaalikauden aikana, kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuuden laajentamista, työttömyysturvan keston muuttamista riippuvaiseksi työhistoriasta sekä työmarkkinatuen muuttamista määräaikaiseksi.

Pääministerin entisen talouspoliittisen neuvonantajan Olli Rehnin johdolla julkaistiin 22.6.2004 Suomi maailmantaloudessa -selvityksen väliraportti.

Raportissa esitettiin mm. työn verotuksen keventämistä kaikilla tulotasoilla sekä osaamisen kannustavuutta heikentävien korkeiden rajaveroasteiden alentamista siten, että ylin rajaveroaste on korkeintaan 50 %. Edelleen raportissa esitettiin mm. tutkimus- ja kehitysmäärärahojen lisäämistä, yliopistojen kilpailukyvyn parantamista sekä työlupakäytäntöjen lieventämistä.

Näiden selvitysten lisäksi julkaisi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos syyskuussa 2002 selvityksen siitä, miten työttömyyttä voidaan vähentää alentamalla työnantajamaksuja porrastamalla ne palkkatason mukaan.

Pääministeri Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan tältä osin, että matalapalkkaiseen työhön kohdistuvaa kysyntää pyritään lisäämään kohdennetuin välillisten työvoimakustannusten kevennyksin. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että ’tavoitteena on, että järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2004 aikana’.

Vuosi sitten budjettiriihessä hallitus siirsi työnantajamaksujen alentamisesta päättämisen tämän vuoden maaliskuun kehysriiheen. Sielläkään ei asiaa kyetty päättämään, vaan päätös siirrettiin budjettiriiheen. Elokuun budjettiriihessä kyettiin vain päättämään, että asiasta päätetään ensi vuoden alussa ja että järjestelmän käyttöönotto siirretään vuoteen 2006.

Työllisyysasteen nostamisen tärkeydestä ollaan Suomessa yksimielisiä. Selvityksiä tarvittavista toimista on tehty riittävästi. Hallitus ei ole kyennyt tekemään sellaisia uusia ratkaisuja, joilla työllisyysasteen merkittävälle nousulle luotaisiin edellytyksiä. Tehdyt tuloverotuksen kevennykset ovat tukeneet työllisyyttä, mutta sellaisiin ratkaisuihin, joilla 100 000 uuden työpaikan tavoite saati hyvinvointipalvelut turvaava 75 %:n työllisyysaste olisivat saavutettavissa, ei nykyhallituksella riitä kykyä ja rohkeutta. Hallitus pyrkii selviytymään vain tästä vaalikaudesta ja sulkee silmänsä tiedossa olevilta tulevilta ongelmilta. Nyt tarvitaan vaalikaudet ylittävää tulevaisuuspolitiikkaa.

Tilastokeskuksen tuoreen tilaston (24.8.) mukaan työllisiä oli heinäkuussa 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. On kuitenkin huomattava, että samanaikaisesti kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä vähentyi 15 000:lla. Epätyypillisissä työsuhteissa, kuten osapäivätöissä, olevien määrä kasvoi 22 000:lla. Saman tilaston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nykyinen kehitys heikentää palkansaajien uskoa omaan toimeentuloonsa.

Hallituksen työllisyyslupauksen mukaisen 100 000 uuden työpaikan luominen edellyttää keskimäärin 25 000 uuden työpaikan luomista vuosittain. Nykyinen hallituspohja on toiminut lähes puolitoista vuotta, joten on selvää, että nykytahdilla ja nykykeinoilla ei hallitus kykene lunastamaan työllisyyslupaustaan. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli heinäkuussa 67,2 %.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko hallitus luopunut hallitusohjelman lupauksesta vähintään 100 000 uuden työpaikan luomiseksi vaalikauden loppuun mennessä, vai onko hallitus tehtyjen selvitysten perusteella valmis sellaisiin merkittäviin ratkaisuihin, joilla työllisyystavoite voidaan saavuttaa ja hyvinvointipalveluiden rahoitus turvata?

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2004

 • Jyrki Katainen /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Maija Perho /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Salo /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että johtaja Tapani Mäkisen edustajantoimen päättymisen johdosta on hänen tilalleen valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan sekä uusi varajäsen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Lisäksi ilmoitetaan, että sen johdosta, että maatalous- ja metsätieteiden maisteri Christina Gestrinin edustajantoimi ed. Astrid Thorsin varamiehenä on päättynyt, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että Euroopan parlamentin jäseniksi siirtyneiden

ed. Satu Hassin tilalle on valittava uusi varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan,

ed. Anneli Jäätteenmäen tilalle on valittava uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan,

ed. Henrik Laxin tilalle on valittava uusi jäsen perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan sekä uusi varajäsen lakivaliokuntaan ja

ed. Hannu Takkulan tilalle on valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan sekä uusi varajäsen puolustusvaliokuntaan.

Vielä ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Katri Komi ja varajäsenyydestä ed. Jere Lahti,

perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Petri Salo,

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Mari Kiviniemi ja varajäsenyydestä ed. Ilkka Kanerva,

valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Eva Biaudet,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Juha Rehula ja varajäsenyydestä ed. Kimmo Tiilikainen,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Lauri Oinonen,

puolustusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tuija Nurmi,

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Aila Paloniemi ja ed. Jyrki Katainen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Tuomo Hänninen,

talousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Ulla Anttila,

tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Tarja Cronberg ja ed. Roger Jansson,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Kaikkonen ja ed. Heidi Hautala sekä varajäsenyydestä ed. Simo Rundgren ja ed. Osmo Soininvaara sekä

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Hanna-Leena Hemming ja ed. Janina Andersson sekä varajäsenyydestä ed. Anni Sinnemäki.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 9. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että johtaja Tapani Mäkisen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Ilmoitetaan, että valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 9. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan parlamentin jäseniksi siirtyneiden ed. Hannu Takkulan tilalle on valittava uusi jäsen ja ed. Anneli Jäätteenmäen tilalle uusi varajäsen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Ilmoitetaan, että valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 9. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

Valtiontilintarkastajien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Hannu Takkula on sen johdosta, että hänet on valittu jäseneksi Euroopan parlamenttiin, pyytänyt vapautusta valtiontilintarkastajien jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 9. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen ed. Henrik Laxin tilalle on valittava uusi varajäsen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.

Ilmoitetaan, että valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 9. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

12) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2004 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Sairausvakuutuslaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki perhehoitajalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki kaivoslain 8 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2004 vp (Satu Hassi /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

16) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2004 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

17) Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18) Laki sosiaalihuoltolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2004 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2004 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​