Täysistunnon pöytäkirja 85/2006 vp

PTK 85/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. PERJANTAINA 15. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jyrki Kasvi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.9. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

15. ja 16.9. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

15.—21.9. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

17.—20.9. edustaja

 • Jari Vilén /kok

18.9. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

18.9.—11.10. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

15.9. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Tanja Saarela /kesk

15.9.—10.12. edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 15. päivänä syyskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 139—151/2006 vp.

__________

Ympäristövaliokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Miapetra Kumpula-Natri vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Erkki Pulliainen.

Toinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 84/1/2006

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—29) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

29) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

32) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

33) Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

34) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

35) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen