Täysistunnon pöytäkirja 85/2009 vp

PTK 85/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. KESKIVIIKKONA 30. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.03 ja 19.58—20.54) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.03—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Markku Laukkanen /kesk (14.40)
 • Tuulikki Ukkola /kok (14.56)
 • Reijo Kallio /sd (16.25)
 • Krista Kiuru /sd (18.27)

__________

Valtioneuvoston tiedonannot

Puhemies:

Valtioneuvosto on tänään 30.9.2009 antanut eduskunnalle tiedonannon vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä (VNT 1/2009 vp). Tiedonanto otetaan käsiteltäväksi tässä täysistunnossa.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Äänestys

Välikysymys  VK 3/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Tarja Filatovin ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 29.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 84/1/2009

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Tarja Filatov ed. Valto Kosken, ed. Martti Korhosen, ed. Päivi Räsäsen ja ed. Pentti Oinosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti vanhusten hyvän hoidon turvaavan vanhustenhoitolain sekä varaa kunnille sen toteuttamiseen riittävästi rahaa. Eduskunta katsoo, että hallituksen toimet vanhustenhoidon turvaamiseksi ovat olleet puutteellisia, ja toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Tarja Filatovin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 111, ei 64; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

2) Valtioneuvoston tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä

Keskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käsitellään valtioneuvoston tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 1.10.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​