Täysistunnon pöytäkirja 85/2011 vp

PTK 85/2011 vp

Tarkistettu versio2.0

85. TIISTAINA 13. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (12.01—14.01 ja 16.00—18.22) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.01—16.00 ja 18.22—20.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (12.21)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (12.46)
 • Paavo Arhinmäki /vas (13.01)
 • Tapani Mäkinen /kok (15.28)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2011 vp

Lakialoite  LA 6, 8, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 38, 41/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 84/6/2011

Keskustelussa on Mika Lintilä Juha Sipilän kannattamana ehdottanut, että 7. ja 8. lakiehdotus hylätään, ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, mietintöön sisältyvät 1.—6. ja 9.—12. lakiehdotuksen.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään 7. ja 8. lakiehdotuksesta. Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, mietintöön sisältyvät 7. ja 8. lakiehdotuksen äänin

jaa 103, ei 71, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 73; poissa 22.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 84/13/2011

Keskustelussa on Kai Turunen Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 105, ei 73; poissa 21.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt annetaan vastaus Timo Soinin ym. välikysymykseen euroalueen talouskriisiä koskevista ratkaisuista.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Timo Soini. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/1/2011

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään torstaina 15.12.2011 kello 12.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

5) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2011 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—551/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—31 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 14.12.2011 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään torstaina 15.12.2011 kello 12.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 läh-tien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.12.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 20.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​