Täysistunnon pöytäkirja 86/2001 vp

PTK 86/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TIISTAINA 4. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ministeri Niinistön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ensi viikon tiistain täysistunnossa. Tuolloin pidettävien ryhmäpuheenvuorojen jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 91/1/2001

2) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen