Täysistunnon pöytäkirja 86/2006 vp

PTK 86/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TIISTAINA 19. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19. ja 20.9. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

19.—21.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

19.—22.9. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.9. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

19.—22.9. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.9. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunta on 12. päivänä syyskuuta 2006 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Oras Tynkkysen.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 14. päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 48, 49/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 48 osalta perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan sekä

asian U 49 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella 10. päivältä toukokuuta 2006 on eduskunnalle saapunut kertomus eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2005 (K 14/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ympäristövaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että ympäristövaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Sinikka Hurskainen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Annika Lapintien ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 3 eläkeläisten taloudellisen aseman parantamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Lapintien puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 89/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä kansainvälisestä velvoitteesta ja lopuksi toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Kansainvälinen velvoite hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen