Täysistunnon pöytäkirja 86/2007 vp

PTK 86/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. PERJANTAINA 23. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Claes Andersson /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

26.—30.11. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.11. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 23.11.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 154—158/2007 vp, joista hallituksen esitys 156 on esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä ja hallituksen esitys 157 esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että näiden hallituksen esitysten 156 ja 157 johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 27.11. kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 349, 361, 363, 365—372, 374—384/2007 vp.

__________

Kansliatoimikunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jyrki Kasvi vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan tiistaina 27.11.2007 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Eduskunnan tilintarkastajat

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Tuomo Hänninen vapautusta eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä toimikaudelta, joka päättyy 31.12.2007. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan tiistaina 27.11.2007 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.1.2008—31.12.2011 seuraavat henkilöt.

Sihteeri lukee:

jäseneksi varatuomari Silja Hiironniemi varajäsenenään valtiosihteeri, varatuomari Timo Reina jäseneksi kansanedustaja, varatuomari Esko Kiviranta varajäsenenään lainsäädäntösihteeri, oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen jäseneksi professori, oikeustieteen tohtori Vesa Majamaa varajäsenenään dosentti, lainsäädäntöneuvos Leena Halila jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja, varatuomari Paula Kokkonen varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Risto Kuisma jäseneksi maaherra, filosofian maisteri Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen varajäsenenään varatuomari Susanna Rahkonen

Puhemies:

Vaalin tulos ilmoitetaan valtioneuvostolle ja valtakunnanoikeuden puheenjohta-jalle.

2) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12, 13/2007 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että valtion toiminnan suunnittelussa ja sen jälkikäteisarvioinnissa tulee yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden lisäksi aina ottaa huomioon myös taloudellinen ja muu oikeudenmukaisuus. Eduskunta kiinnittääkin oikeudenmukaisuusnäkökulmasta huomiota siihen, että varallisuusveron poistaminen suurilta varallisuuksilta, joiden tuottaman tulon verotus on vastaavaa ansiotuloa keveämpää, kevensi edelleen muutaman kymmenentuhannen rikkaimman verotusta Suomessa, ja edellyttää siksi, että hallitus valmistelee vuoden 2009 talousarviota varten esityksen varallisuusveron perimisestä jälleen suurista varallisuuksista."

PTK 85/2/2007

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta äänin

jaa 139, ei 23; tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2007 vp

Lakialoite  LA 77, 107, 108/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 84/5/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

11 §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 11 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, eli siinä on uutena, että elatusvelvolliselle opiskelijalle lisätään opintorahaa 50 euroa.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Leena Rauhala on ed. Jutta Urpilaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 59; poissa 34.

( Ään. 2 )

16, 17, 20, 25 ja 27 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Voimaantulosäännös

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on lakialoitteessa 107 ja myös vastalauseessa eli laki astuisi voimaan jo tammikuun alussa.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Urpilaisen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jutta Urpilainen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään lakialoitteen 107 ja vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jutta Urpilaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32.

( Ään. 3 )

Johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​