Täysistunnon pöytäkirja 86/2009 vp

PTK 86/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TORSTAINA 1. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.04) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.04—19.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä

Äänestykset

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston tiedonannosta vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Keskustelu asiasta päättyi 30.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 85/2/2009

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Jacob Söderman on ed. Annika Lapintien kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Saatuaan valtioneuvoston tiedonannon vaalirahoituksesta eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kiireellisesti eduskunnalle esityksen vaali- ja puoluerahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi, joka turvaa vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden ja vastaa kansainvälisiä velvoitteita. Lisäksi eduskunta toteaa, että pääministeri Matti Vanhasen toiminta ei vaalirahoituksen osalta nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Saatuaan valtioneuvoston tiedonannon vaalirahoituksesta eduskunta edellyttää, että hallitus antaa viipymättä eduskunnalle esityksen lainsäädännöksi, jossa puolue- ja vaalirahoitus tehdään avoimeksi, yksittäisille tukisuorituksille asetetaan kohtuullinen katto, valtion ja kuntien sekä niiden omistamien yhteisöjen ja niiden tai Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta saavien yhteisöjen ja säätiöiden vaalituet sekä ay- ja muiden etujärjestöjen, joiden jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, varoista maksettavat vaalituet kielletään, puolue- ja vaalirahoituksen valvonta järjestetään tehokkaaksi ja säädösten rikkomisesta säädetään asianmukaiset sanktiot, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen äänin

jaa 128, ei 57; poissa 14.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 27, tyhjiä 40; poissa 15.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

Kosovon parlamentin puhemiehen Jakup Krasniqin vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Kosovon parlamentin puhemies Jakup Krasniqi seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Keskustelu Afganistanin rauhanturvaamisesta

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 4/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käydään ajankohtaiskeskustelu Afganistanin rauhanturvaamisesta. Keskustelun avaa ulkoasiainministeri Alexander Stubb.

Ministeri Stubbin puheenvuoron jälkeen käytävässä keskustelussa, sitten kun ministeri Häkämies on myös esittänyt näkemyksensä, puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

4) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon 25.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/2/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi lainanottovaltuudet mietinnön mukaisina.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta se-kä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—16. ja 20.—24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 17.—19. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yhteistyöpöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Kenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 6.10.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​