Täysistunnon pöytäkirja 86/2010 vp

PTK 86/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TIISTAINA 21. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.58) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Risto Kuisma /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Jukka Mäkelä /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Oras Tynkkynen /vihr (14.21)
 • Katri Komi /kesk (16.56)

__________

Uudet edustajat

Puhemies:

Espoosta oleva pastori Seppo Särkiniemi, joka varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 20.9.2010 lukien vapautuksen saaneen Matti Vanhasen sijaan, on 20.9.2010 esittänyt minulle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ed. Matti Vanhasen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan.

Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan perjantaina 24.9.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna perjantaina kello 10.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.9.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 28—30/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 28 lakivaliokunnan sekä

asioista U 29 ja 30 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Esko Kivirannan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Mauri Salon sekä jäseneksi ed. Tuomo Puumalan ja varajäseneksi ed. Seppo Särkiniemen,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Hannes Mannisen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Seppo Särkiniemen,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Reijosen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Seppo Särkiniemen.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi ed. Seppo Särkiniemen.

3) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi ed. Markku Laukkasen ja varajäseneksi ed. Inkeri Kerolan.

4) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 4) asiana on ministeri Lehtomäen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Kun ministeri Lehtomäki ei ole nyt paikalla ja on tietysti kohtuullista, että saatte selvityksenne ja toisaalta hänelle suodaan mahdollisuus sen antamiseen, niin keskeytän tämän asian käsittelyn.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 87/3/2010

5) Hallituksen esitys CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 17.9.2010 pidetyssä istunnossa.

PTK 85/1/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja selityksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja selityksen antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 87/1/2010

24) Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 22.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.9.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen