Täysistunnon pöytäkirja 86/2012 vp

PTK 86/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. KESKIVIIKKONA 26. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.02—15.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.57—16.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Kristiina Salonen /sd (14.56)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi Eeva-Johanna Elorannan ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi Tarja Filatovin.

2) Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt tehdään päätös Juha Rehulan ym. välikysymyksestä ikäihmisten hyvästä hoivasta, monimuotoisista palveluista ja omaishoidosta. Keskustelu asiasta päättyi 25.9.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 85/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus on valtionosuusleikkauksillaan vienyt pohjan kuntien mahdollisuudelta toteuttaa vanhuspalvelulain edellyttämiä palveluja ja turvata osaavan henkilökunnan riittävä määrä hoito- ja hoivatyössä, eikä hallitus tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta".

Arja Juvonen Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa eikä ole kyennyt toimillaan parantamaan vanhuspalvelujen laatua. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Juha Rehulan ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Arja Juvosen ehdotuksen äänin

jaa 126, ei 28; poissa 45.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 97, ei 57; poissa 45.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Valtion tilinpäätöskertomus 2011; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2012 vp

Kertomus  K 14/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 21.9.2012 pidetyssä istunnossa.

PTK 84/1/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle turval- lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 14.9.2012 pidetyssä istunnossa.

Tervetuloa asian käsittelyyn mukaan, oikeuskansleri Jonkka.

PTK 80/1/2012

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

12) Laki työntekijän eläkelain 91 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2012 vp (Jukka Kärnä /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2012 vp (Jouko Skinnari /sd)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2012 vp (Sauli Ahvenjärvi /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

15) Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2012 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

16) Laki autoverolain 6 §:n ja ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2012 vp (Arja Juvonen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.9.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​