Täysistunnon pöytäkirja 86/2014 vp

PTK 86/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.58—17.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 8 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
  • Susanna Huovinen /sd (e)
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Mikko Savola /kesk
  • Lenita Toivakka /kok (e)
  • Erkki Tuomioja /sd (e)
  • Erkki Virtanen /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Tuomo Puumalan ym. välikysymyksestä eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta. Keskustelu asiasta päättyi 23.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 85/1/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Tuomo Puumala Anu Vehviläisen kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on tehnyt liian vähän työttömyyden hurjalle kasvulle. Hallitus on kohdentanut leikkaukset raskaina kaikkein pienituloisimpiin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Lisäksi kotihoidon tuen pakkokiintiöimisellä rajoitetaan perheiden valinnanvapautta, lisätään kuntien menoja ja julkisen talouden kestävyysvaje syvenee. Hallitus vaarantaa tasa-arvoisen koulutuksen. Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Kimmo Kivelä James Hirvisaaren kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallituksen politiikka omien kansalaisten eriarvoistumisen vähentämiseksi ja pienituloisten aseman parantamiseksi on epäonnistunut eikä hallitus näin ollen enää nauti eduskunnan luottamusta."

Katja Hänninen Jyrki Yrttiahon kannattamana: "Välikysymystekstin ja hallituksen siihen antaman puutteellisen vastauksen perusteella eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Katja Hännisen ehdotuksesta Tuomo Puumalan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kimmo Kivelän ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Katja Hännisen ehdotuksesta Tuomo Puumalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Tuomo Puumalan ehdotuksen äänin

jaa 168, ei 13, tyhjiä 9; poissa 9.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Tuomo Puumalan ehdotuksesta Kimmo Kivelän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kimmo Kivelän ehdotuksen äänin

jaa 142, ei 39, tyhjiä 10; poissa 8.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 97, ei 84, tyhjiä 10; poissa 8.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Haluaako ministeri tätä esitellä, vai mennäänkö suoraan keskusteluun? — Mennään suoraan keskusteluun. Edustaja Kontula, olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2014 vp

Lakialoite  LA 69/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 25.9.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​