Täysistunnon pöytäkirja 87/2003 vp

PTK 87/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

87. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

4.—6.11. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk

4.—7.11. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

4.—12.11. edustaja

 • Kirsi Ojansuu /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.11. edustaja

 • Marja Tiura /kok

4.—23.11. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.11. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

4.—6.11. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

4.—7.11. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 24. päivänä lokakuuta 2003 peruuttanut 16. päivänä syyskuuta 2003 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 53/2003 vp laiksi ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi valtiovarainvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22. ja 30. päivänä lokakuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 46—51/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 46 osalta talousvaliokunnan,

asian U 47 osalta lakivaliokunnan,

asian U 48 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 49 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä ulkoasiainvaliokunnan,

asian U 50 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 51 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun maa- ja metsätalousvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi ed. Tarja Cronberg ja

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Merikukka Forsius.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/2/2003

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

__________

29) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 36) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Ed. Matti Kangas merkitään läsnä olevaksi.

__________

32) Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

36) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

37) Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

38) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

39) Hallituksen esitys Slovenian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

40) Hallituksen esitys Kirgistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

41) Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun velvoitteen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön ensimmäinen ja toinen ponsi hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

42) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen