Täysistunnon pöytäkirja 87/2006 vp

PTK 87/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. KESKIVIIKKONA 20. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Satu Taiveaho /sd
 • Lyly Rajala /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

20. ja 21.9. edustaja

 • Jari Vilén /kok

20.—22.9. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.9. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.9. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella 19. päivältä syyskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005 (K 13/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13 valtioneuvoston selonteosta vammaispolitiikasta.

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 89/2/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista ja laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​