Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Marja Tiura /kok
 • Mika Lintilä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

27. ja 28.11. edustaja

 • Harri Jaskari /kok

27.—30.11. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.11.—2.12. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

27.11. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22.11.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 38—40/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 38 ja 39 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 40 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi ed. Erkki Pulliaisen.

2) Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan tilintarkastajaksi ed. Timo Korhosen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2007.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2007 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana oleva hallituksen esitys 155 hallituksen esityksen 83 täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla hallintovaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on. Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta hallintovaliokunnalle lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 4) asiana oleva hallituksen esitys 156 vuoden 2007 neljättä lisätalousarviota koskevan hallituksen esityksen 131 täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 5) asiana oleva hallituksen esitys 157 vuoden 2008 talousarviota koskevan hallituksen esityksen 62 täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 17/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 88/1/2007

11) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimuksen muutokset hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö   LiVM 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2007 vp

Lakialoite  LA 77, 107, 108/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 118/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2007 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen