Täysistunnon pöytäkirja 87/2008 vp

PTK 87/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

87. TIISTAINA 7. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.06—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—18.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.10 edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok

7. ja 8.10. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk

7.—9.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pertti Salolainen /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

7.—10.10. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.10. edustajat

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas

6.—12.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

7.—10.10. edustaja

 • Tero Rönni /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 2.10.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 46—48/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 46 ja 47 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 48 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Välikysymys 3/2008 vp: Perusterveydenhuollon tason turvaaminen

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen ja 56 muuta edustajaa ovat 3.10.2008 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen perusterveydenhuollon tason turvaamisesta (VK 3/2008 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen toiselle allekirjoittajalle ed. Toimi Kankaanniemelle välikysymyksen esittämistä varten.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että "terveet ja hyvinvoivat ihmiset ovat Suomen taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn perusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on edistää terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä kaventaa eri väestöryhmien välisiä terveyseroja". Hallitus on myös asettanut tavoitteekseen terveydenhuollon vakaan rahoituksen, palvelujen saatavuuden turvaamisen sekä perusterveydenhuollon aseman vahvistamisen. Hallituksen toimenpiteet ja taloudelliset panostukset terveyspalveluihin ovat kuitenkin näiden tavoitteiden kanssa pahassa ristiriidassa. Hallitus ei ole varannut kuntapalveluihin riittävästi rahaa.

Kuntapäättäjät tuskailevat vuosittain kohoavien erikoissairaanhoidon kustannusten vuoksi. Nämä kulut kasvavat, koska perusterveydenhuolto ei toimi. Paine kasaantuu kalliimpaan erikoissairaanhoitoon. Kyse ei ole niinkään kuntapäättäjien ymmärtämättömyydestä, vaan kuntien resurssipulasta, jota pahentaa väestön ikärakenteen nopea muutos ja toisaalta kohonneet kustannukset.

Oppositioryhmät vaativat jo vuosi sitten budjettiin 600 miljoonan euron lisäystä, jotta terveys- ja sosiaalipuolen haasteisiin voitaisiin vastata. Hallitus ei lisännyt määrärahoja, eikä myöskään parhaillaan käsittelyssä oleva valtion talousarvioesitys lupaa mitään helpotusta tilanteeseen. Hallitus haluaa priorisoida verokevennykset keskeisten peruspalvelujen turvaamisen edelle.

Vanhasen hallitus ei ole ymmärtänyt, millainen kriisitilanne terveydenhuoltomme perustaa, terveyskeskuksia, on uhkaamassa. Työkuorma on käynyt monissa terveyskeskuksissa ylivoimaiseksi. Reilusti yli puolet terveyskeskuslääkäreistä sanoo, ettei heillä ole riittävästi aikaa varsinaiseen vastaanottotyöhön eli potilaan kohtaamiseen, taudin diagnosointiin ja hoidon tarpeen määrittelyyn. Jopa puolet terveyskeskuslääkäreistä on valmiita vaihtamaan työpaikkaa. Terveyskeskuspalvelujen saatavuus on monin paikoin heikko. Monessa kunnassa hoitotakuu ei ole nopeuttanut kiireettömään hoitoon pääsyä lainkaan. Pääsy terveyskeskuslääkäreille on entisestään vaikeutunut ja terveyskeskusten vetovoima vähentynyt.

Terveyspalvelujen käyttö on eriytynyt. Hyvätuloiset käyttävät yhä enemmän yksityisiä palveluja, työssä käyvät pääosin maksutonta työterveyshuoltoa ja pienituloiset terveyskeskuspalveluja. Hallituksen toimenpiteet lisäävät entisestään eri väestöryhmien terveyseroja. Korkeat kustannukset vähentävät erityisesti pienituloisten hoitoon hakeutumista.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuuosuudet ovat Suomessa maailman huippuluokkaa. Suomalaisen potilaan omakustannusosuus terveydenhuollon kustannuksista on lähes kaksinkertainen eurooppalaiseen keskitasoon verrattuna. On käsittämätöntä, että hallitus on edelleen halunnut nostaa maksuja. Hoidon ja tutkimusten viivästyminen nostaa kokonaiskustannuksia.

Myös kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto ovat suurissa vaikeuksissa. Kunnat ovat vähentäneet kouluterveydenhuoltohenkilöstön virkoja ja kouluterveydenhuollon vastaanottokäyntejä huomattavasti. Kouluterveydenhuollon oppilasmäärät ovat kohtuuttoman suuria suosituksiin verrattuna. Yhdenkään läänin alueella ei enää tehdä suositusten mukaisia laajoja terveystarkastuksia. Vain reilussa puolessa kunnista kouluterveydenhoitajien mitoitus on suosituksen mukainen tai lähellä sitä. Joissakin kunnissa suosituksen mukainen oppilaiden enimmäismäärä ylitetään yli kaksinkertaisesti. Myöskään koulukuraattoreja ja koulupsykologeja ei ole riittävästi.

Mielenterveyspalveluiden hoitotakuu ei toimi. Laki ei turvaa oikea-aikaista, riittävää ja asianmukaista hoitoa mielenterveyspotilaille. Hoitosuunnitelma on tehty vain joka toiselle mielenterveyspotilaalle, eikä hoitojonoon pääse ilman hoitosuunnitelmaa. Psykiatrian erikoislääkärien vaje kohdistuu erityisesti avohoitoon. Samalla mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa. Joka seitsemännellä nuorella on mielenterveysongelmia, kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeiden menoista johtuu mielenterveydellisistä syistä. Hoitamalla tehokkaasti nuorten ja työikäisten masennusta voitaisiin välttää varhainen eläkkeelle jääminen sekä syrjäytyminen.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä perusterveydenhuollon toimivuuden ja varsinkin kouluterveydenhuollon sekä mielenterveyspalvelujen riittävien resurssien turvaamiseksi?

Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 2008

 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Sari Palm /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Virtanen /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 4.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 15.12.2008.

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thorsin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 15.12.2008.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​