Täysistunnon pöytäkirja 88/2002 vp

PTK 88/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. KESKIVIIKKONA 4. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.9. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

4. ja 5.9. edustaja

 • Toimi Kankaanniemi /kd

4.—6.9. edustajat

 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Vähänäkki /sd

5. ja 6.9. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5. ja 6.9. edustaja

 • Esko Aho /kesk

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella 3. päivältä syyskuuta 2002 on eduskunnalle saapunut Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan vuodelta 2001 (K 11/2002 vp).

Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Äänestys valiokuntaan lähettämisestä

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston tiedonannosta n:o 1, joka koskee valtion omistajapolitiikkaa ja Soneraa. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 87/1/2002

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 23 §:n 2 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Saarinen ed. Jäätteenmäen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja liikennevaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Saarisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 173 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Saarisen ehdotuksen, joten valtioneuvoston tiedonanto lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja liikennevaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen