Täysistunnon pöytäkirja 88/2007 vp

PTK 88/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. KESKIVIIKKONA 28. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

28.—30.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 17/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 87/10/2007

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että 1. ja 2. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään vastalauseen 3 mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Ed. Miapetra Kumpula-Natri on ed. Heli Paasion kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Hallituksen on ryhdyttävä välittömästi toimiin joukkoliikenteen suhteellisen edun heikkenemisen estämiseksi. Joukkoliikenteen on oltava osa Suomen ilmastopolitiikkaa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki tulee aloittaa jo ensi vuonna. Lisäksi on tarkasteltava esimerkiksi työsuhdematkoja, matkalippujen arvonlisäveroa, polttoaineiden verokohtelua linja-autoliikenteessä ja rataliikenteen matkustajapalveluja."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

3. lakiehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Nyt on päätettävä 1. ja 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 146, ei 25; poissa 28.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Ed. Mikko Kuopan 1. lausumaehdotus ja ed. Miapetra Kumpula-Natrin lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin on äänestettävä niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Kuopan 2. lausumaehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin lausumaehdotuksen ja Mikko Kuopan 1. lausumaehdotuksen välillä eduskunta hyväksyi ed. Kumpula-Natrin lausumaehdotuksen äänin

jaa 149, ei 21, tyhjiä 2; poissa 27.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 62; poissa 24.

( Ään. 4 )

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 118/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2007

6) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2007 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/5/2007

7) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta päätetään suostumuksen antamisesta Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan rajaviivan muutoksiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta antoi suostumuksensa Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan rajaviivan muutoksiin.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2007 vp

Lakialoite  LA 61, 68, 101/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 18, 19, 26, 33/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen