Täysistunnon pöytäkirja 88/2008 vp

PTK 88/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

88. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.01—17.08) ja puhemies Sauli Niinistö (17.08—17.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Stefan Wallin /r (15.17)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (15.23)
 • Markus Mustajärvi /vas (15.53)
 • Jari Koskinen /kok (16.02)
 • Pekka Haavisto /vihr (16.16)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok

8. ja 9.10. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

8.—10.10. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mats Nylund /r

8.—11.10. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuuden näkymät

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 3/2008 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Ajankohtaiskeskustelun avauspuheenvuoron käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Marja Tiura. Sen jälkeen seuraa viestintäministeri Suvi Lindénin puheenvuoro.

Näiden 5 minuutin puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan V-painikkeella ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Tuula Peltonen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olisin ehdottanut huomiseen täysistuntoon, mutta antaa mennä nyt tuon mukaan sitten. Kannatan sitä.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tuula Peltonen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Tuula Peltosen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 15.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 50/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen