Täysistunnon pöytäkirja 88/2009 vp

PTK 88/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. KESKIVIIKKONA 7. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.03—14.31 ja 15.58—18.56) ja puhemies Sauli Niinistö (14.31—15.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (14.18)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.27)
 • Suvi Lindén /kok (16.22)
 • Lenita Toivakka /kok (16.36)
 • Unto Valpas /vas (18.18)

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sari Sarkomaa vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Täydennysvaali toimitetaan torstaina 8.10.2009 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2009 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 10—84/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa niin ikään, että myös tämän osuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2009

2) Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2009 vp

Lakialoite  LA 82/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2009 vp (Sari Palm /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2009 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7)—13) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2009 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

8) Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2009 vp (Sari Palm /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

9) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

10) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2009 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

11) Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

12) Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

13) Laki tuloverolain 124 §:n muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 6) asian yhteydessä.]

14) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 8.10.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen