Täysistunnon pöytäkirja 89/2006 vp

PTK 89/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. PERJANTAINA 22. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

22.—26.9. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

24.—26.9. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

25.9.—6.10. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Pehr Löv /r
 • Reino Ojala /sd
 • Timo Seppälä /kok

25. ja 26.9. edustaja

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus n:o 1 eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2006 vp eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 545, 595, 601, 604, 608—611, 613/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 21. päivänä syyskuuta 2006 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 78—93/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 3/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Annika Lapintien ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 3. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 86/2/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat neljä ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Annika Lapintie on ed. Mikko Immosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus ei aio kehittää eläkeläisten ostovoimaa suhteessa kansakunnan vaurastumiseen eikä toteuttaa kansaneläkkeeseen tasokorotusta, ja edellyttää eläkeindeksien korjaamista ja 20 euron tasokorotusta välittömästi kansaneläkkeeseen, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Paula Risikko on ed. Tuija Nurmen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole lunastanut hallituspuolueiden viime vaaleissa eläkeläisille antamia lupauksia eikä hallitus ole kyennyt turvaamaan eläkeläisten ostovoiman kehitystä ja että hallitus on toiminnallaan vaarantanut vähävaraisten eläkeläisten toimeentulon, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Tarja Cronbergin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa hallituksen epäonnistuneen erityisesti pelkkää täyttä kansaneläkettä saavien eläkeläisten ostovoiman turvaamiseen tähtäävissä ratkaisuissaan eikä se nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Timo Soinin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallituksen toteuttama vero- ja perusturvapolitiikka on syrjinyt kansaneläkkeen ja pienen ansioeläkkeen varassa eläviä ja on syventänyt tuloeroja eikä hallitus ole esittänyt suunnitelmaa kansaneläkkeiden tasokorotuksen toteuttamiseksi ja indeksijärjestelmän korjaamiseksi, joten hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Kankaanniemen ehdotuksesta ed. Pulliaisen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Lapintien ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Risikon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Pulliaisen ja ed. Kankaanniemen ehdotusten välillä

Ed. Pulliaisen ehdotus "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 24 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Pulliaisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Lapintien ja ed. Pulliaisen ehdotusten välillä

Ed. Lapintien ehdotus "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 15 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Lapintien ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Risikon ja ed. Lapintien ehdotusten välillä

Ed. Risikon ehdotus "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 38 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Risikon ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Risikon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

2) Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston selonteosta vammaispolitiikasta 2006.

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 87/1/2006

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Ulla Anttilan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanottoonsa vastalauseeseen 1 sisältyvät 1.—5. lausumaehdotuksen.

Ed. Marjaana Koskinen on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön siten muutettuna, että

1) mietinnön luvun "Vammaispalveluiden kehittäminen" ensimmäinen kappale ja

2) mietinnön luvun "Asumispalveluiden lisääminen" kolmas kappale

hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Akaan-Penttilän 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän 1) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 80 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän 2) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 75 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän 3) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän 4) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän 5) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Marjaana Koskisen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Marjaana Koskisen 1) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 76 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Marjaana Koskisen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Marjaana Koskisen 2) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 91/1/2006

5) Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​