Täysistunnon pöytäkirja 89/2011 vp

PTK 89/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. MAANANTAINA 19. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.02—13.58 ja 18.00—18.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.58—15.59 ja 20.59—23.18) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—18.00 ja 18.59—20.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Satu Haapanen /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Pauli Kiuru /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Martti Mölsä /ps
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 17 edustajaa:

 • Merja Kuusisto /sd (12.17)
 • Juha Rehula /kesk (12.17)
 • Tuomo Puumala /kesk (12.20)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (12.24)
 • Krista Kiuru /sd (12.33)
 • Elisabeth Nauclér /r (12.44)
 • Pertti Salolainen /kok (13.03)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (13.09)
 • Tapani Mäkinen /kok (13.35)
 • Juho Eerola /ps (14.22)
 • Reijo Tossavainen /ps (14.26)
 • Sampsa Kataja /kok (15.59)
 • Leena Harkimo /kok (16.12)
 • Ilkka Kanerva /kok (16.44)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (17.17)
 • Leena Rauhala /kd (18.19)
 • Lasse Hautala /kesk (20.54)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 15.12.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 62—66/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 62 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 63 ja 66 talousvaliokunnan sekä

asioista U 64 ja 65 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2011 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—551/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 16.12.2011 pidetyssä täysistunnossa. Nyt esitellään pääluokka 31.

PTK 88/1/2011

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2011

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2011 vp

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2011 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2011 vp (Raimo Piirainen /sd)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2011 vp (Eero Suutari /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

13) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen selvitys sidonnaisuuksistaan (apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pölönen)

Keskustelu

Muu asia  M 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksen 13) asiana on apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Pasi Pölösen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 20.12.2011 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​