Täysistunnon pöytäkirja 9/2005 vp

PTK 9/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. TIISTAINA 15. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.2. edustajat

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.2. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raija Vahasalo /kok

15.—18.2. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 10. päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 3, 4/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 3 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 4 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Oikeuskanslerin virkatoimen lainvastaisuus

Ainoa käsittely

Muu asia  M 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1.

Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössään n:o 1 kannanottonsa valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulan menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan Suomen perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä syytteen nostamisesta.

Eduskunta voi päättää olla nostamatta syytettä oikeuskansleria vastaan. Muussa tapauksessa eduskunnan tulee varata oikeuskanslerille tilaisuus selityksen antamiseen.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Markku Rossin kannattamana ehdottanut, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä valtioneuvoston oikeuskansleria vastaan.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Koska muita ehdotuksia ei ole tehty, eduskunta hyväksynee ed. Sasin ehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy ed. Sasin ehdotuksen ja päättää siis olla nostamatta syytettä valtioneuvoston oikeuskansleria vastaan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Lakialoite laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 133/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 275/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen