Täysistunnon pöytäkirja 9/2013 vp

PTK 9/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. PERJANTAINA 15. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps
 • Risto Kalliorinne /vas (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.2.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 7—9/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen talous- ja teollisuuspolitiikka

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Jari Lindströmin ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 13.2.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 7/1/2013

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Jari Lindström Kaj Turusen kannattamana: "Nojautuen puheenvuorossani esitettyihin perusteisiin ja välikysymystekstiin sisältyviin kysymyksiin, joihin hallitus ei ole tyydyttävästi vastannut, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Mauri Pekkarinen Annika Saarikon kannattamana: "Hallitus ei ole kyennyt talouden tervehdyttämiseen vaan on leikkauksillaan ja veroratkaisuillaan ajamassa Suomen näivettymiskierteen partaalle, eikä hallitus ole kyennyt vahvan valtion tavoin avaamaan telakkateollisuutemme ajankohtaisia solmuja vaarantaen samalla maailman korkea-tasoisimmasta osaamisesta koostuvan meriteollisuuden verkoston menestymisen. Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, ettei Kataisen hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Jari Lindströmin ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Jari Lindströmin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Jari Lindströmin ehdotuksen äänin

jaa 138, ei 32; poissa 29.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 103, ei 67; poissa 29.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 12.2.2013 pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

PTK 6/17/2013

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Jyrki Yrttiahon ehdotus asian lähettämisestä puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto, hyväksytty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi asian käsittelyn jatkamisen hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 169, ei 2, 1 tyhjä; poissa 27.

( Ään. 3 )

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun vaalia varten jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalin olevan yksimielinen ja valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat:

jäseniksi

 • 1. Kimmo Sasi /kok
 • 2. Sinuhe Wallinheimo /kok
 • 3. Eero Suutari /kok
 • 4. Pertti Hemmilä /kok
 • 5. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • 6. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • 7. Suna Kymäläinen /sd
 • 8. Tuula Peltonen /sd
 • 9. Juho Eerola /ps
 • 10. Lauri Heikkilä /ps
 • 11. Anne Louhelainen /ps
 • 12. Maria Tolppanen /ps
 • 13. Simo Rundgren /kesk
 • 14. Eeva-Maria Maijala /kesk
 • 15. Arto Pirttilahti /kesk
 • 16. Silvia Modig /vas
 • 17. Satu Haapanen /vihr
 • 18. Christina Gestrin /r

varajäseniksi

 • 1. Markku Mäntymaa /kok
 • 2. Jukka Kopra /kok
 • 3. Janne Sankelo /kok
 • 4. Anu Urpalainen /kok
 • 5. Jukka Kärnä /sd
 • 6. Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • 7. Matti Saarinen /sd
 • 8. Tarja Filatov /sd
 • 9. Ari Jalonen /ps
 • 10. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • 11. Kaj Turunen /ps
 • 12. Anne Kalmari /kesk
 • 13. Annika Saarikko /kesk
 • 14. Mikko Savola /kesk
 • 15. Eila Tiainen /vas
 • 16. Johanna Karimäki /vihr
 • 17. Astrid Thors /r
 • 18. Peter Östman /kd

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymistä varten annan puheenvuoron valtuuskunnan vanhimmalle Kimmo Sasille.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan jäsenille ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta kutsutaan järjestäytymiskokoukseen keskiviikkona 20.2.2013 klo 8.30 Eduskuntatalon ravintolan kabinettiin.Nordiska rådets Finlands delegation kallas till konstituerande möte onsdagen den 20 februari kl. 8.30 i kabinettet i Riksdagshusets restaurang.

__________

4) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan kokouksen johdosta joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/2/2013

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.2.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen