Täysistunnon pöytäkirja 90/2004 vp

PTK 90/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. KESKIVIIKKONA 15. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Timo Kalli /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.9. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

15. ja 16.9. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.9. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.9. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Marja Tiura /kok

Puhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

15.—22.9. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Rahkosen pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Hannu Hoskonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Aila Paloniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Maija-Liisa Lindqvist.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

PTK 89/1/2004

Puhemiesneuvoston viime keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoron pituus on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja. Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—32) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 91/1/2004

4) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 23.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen