Täysistunnon pöytäkirja 90/2007 vp

PTK 90/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. PERJANTAINA 30. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Krista Kiuru /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.11. edustaja

 • Krista Kiuru /sd

30.11.—3.12. edustajat

 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok

2.—4.12. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.11. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 30.11.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 159—161/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 385—387, 389, 390, 392—395, 397, 398, 400—404/2007 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 29. päivältä marraskuuta 2007 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007 (VNS 3/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 88/5/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4 ja 5 § ja 2 luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

6—9 §

Ensimmäinen varapuhemies:

6—9 §:stä päätetään samalla kertaa.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 luku eli 6—9 § poistetaan.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Karhun ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälät poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6—9 §:n mietinnön mukaisina äänin

jaa 98, ei 66; poissa 35.

( Ään. 1 )

3 luvun otsikko, 10—12 § ja 4 luvun otsikko, 13—22 § ja 5 luvun otsikko sekä 23—33 § ja 6 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—7. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2007 vp

Lakialoite  LA 61, 68, 101/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 18, 19, 26, 33/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 89/5/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

6 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 6 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että sotainvalidien kuntoutuksesta poistetaan työkyvyttömyysprosenttirajaehdot.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 55; poissa 34.

( Ään. 2 )

17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131, 156/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 24—40/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan, ensi maanantain täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista. Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka ja luku esitellään. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 14. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin.

Menettelytapa hyväksyttiin.

6) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2007 vp

Lakialoite  LA 73/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys rehulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.11.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.34

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

__________

Ed. Krista Kiuru merkittiin läsnä olevaksi.

__________

12) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2007 vp

Lakialoite  LA 89/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83, 155/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 16.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen