Täysistunnon pöytäkirja 90/2014 vp

PTK 90/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. KESKIVIIKKONA 1. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.06—14.28), puhemies Eero Heinäluoma (14.28—16.00 ja 17.58—18.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.18—17.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Jörn Donner /r (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (s)
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jukka Gustafsson /sd (15.06)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 30.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 89/22/2014

Keskustelussa on Martti Mölsä Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 135, ei 30; poissa 34.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2013 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia Etyjin parlamentin presidentin toivomuksesta.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 30.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 89/9/2014

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 2.10.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​