Täysistunnon pöytäkirja 91/2001 vp

PTK 91/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TIISTAINA 11. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ulla Juurola /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pehr Löv /r
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Gunnar Jansson /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Maija Perho /kok

11. ja 12.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

11.—14.9. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Virpa Puisto /sd

11.—19.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.9. edustaja

 • Ola Rosendahl /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Raija Vahasalo /kok

11.—13.9. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

11.—14.9. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

__________

Vahvistamatta jätetyt lait

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella jättänyt 7. päivänä syyskuuta 2001 vahvistamatta

hallituksen esityksen HE 197/1999 vp pohjalta hyväksytyt arpajaislain, lain arpajaisverolain muuttamisesta, lain rahankeräyslain muuttamisesta, lain viihdelaitelain muuttamisesta, lain rikoslain 17 luvun muuttamisesta, lain rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, lain näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja lain raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä,

hallituksen esityksen HE 65/2001 vp pohjalta hyväksytyn lain totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä

hallituksen esityksen HE 75/2001 vp pohjalta hyväksytyn lain raha-automaattiavustuksista.

Perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

Asiaa koskevat hallituksen kirjelmät on jaettu edustajille.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 6. päivänä syyskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 52—54/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 52 osalta lakivaliokunnan,

asian U 53 osalta liikennevaliokunnan sekä

asian U 54 osalta hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä lokakuuta 2001 ja päättyy 30. päivänä syyskuuta 2005. Eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu yhteenveto tehtävään ilmoittautuneista ja asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin viime tiistain toisessa täysistunnossa.

Puhemiesneuvoston 19. päivänä viime kesäkuuta tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään ryhmäpuheenvuorokierroksella, jonka jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, jossa pidettävien puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—6) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/1/2001

2) Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 22.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​