Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Katri Komi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.9. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd

16. ja 17.9. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16. ja 17.9. edustaja

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.9. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Antti Rantakangas /kesk

16. ja 17.9. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

__________

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunta on 14. päivänä syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Aulis Ranta-Muotion.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Matti Ahde vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 17. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 90/3/2004

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—31) asiasta.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30, jolloin aloitetaan suullisella kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytetään kello 12.55.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.33

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

__________

Edustajat Sinikka Mönkäre, Tanja Karpela, Suvi Lindén, Jere Lahti ja Arto Bryggare merkitään läsnä oleviksi.

__________

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2004 vp

Puhemies:

Jatketaan ennen istuntotaukoa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tiusasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tiusasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pulliainen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Pulliaisen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

25) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen