Täysistunnon pöytäkirja 91/2009 vp

PTK 91/2009 vp

Tarkistettu 2.0

91. TIISTAINA 13. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Päivi Räsänen /kd (14.24)
 • Marja Tiura /kok (14.43)
 • Jyrki Kasvi /vihr (14.44)
 • Valto Koski /sd (15.18)
 • Henna Virkkunen /kok (15.41)
 • Ulla Karvo /kok (15.41)
 • Sampsa Kataja /kok (16.14)

__________

Kertomukset

Puhemies:

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 8.9.2009 antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008 (K 14/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Lyly Rajalan.

2) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2009 vp

Lakialoite  LA 56, 103/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 59/2007 vp, 17/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/1/2009

14) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2009 vp

Lakialoite  LA 82/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2009 vp

Lakialoite  LA 53/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

24) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 8.10.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 64/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.10.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​