Täysistunnon pöytäkirja 92/2008 vp

PTK 92/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 15. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.01—16.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.58—19.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (19.01—19.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Anna-Maja Henriksson /r (15.17)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.18)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (15.45)
 • Merja Kyllönen /vas (15.53)
 • Jouko Laxell /kok (16.53)
 • Juha Korkeaoja /kesk (17.58)
 • Henna Virkkunen /kok (18.48)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.10. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

15. ja 16.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 5.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8.10.2008 pidetyssä täysistunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 88/10/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Tuulikki Ukkola on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ukkolan ehdotusta. Asia on sen verran tärkeä, että se ansaitsee huomattavasti laajemman edustajakunnan keskustelemaan asiasta.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tuulikki Ukkola ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 21.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Tuulikki Ukkolan ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 21.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 50/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/2/2008

16) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 10.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 90/2/2008

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen