Täysistunnon pöytäkirja 93/2001 vp

PTK 93/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TORSTAINA 13. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Outi Ojala /vas
 • Maija Rask /sd

13. ja 14.9. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13. ja 14.9. edustaja

 • Erkki Kanerva /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.9. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd

13. ja 14.9. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus Yhdysvaltain tapahtumien johdosta

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus Yhdysvaltain tapahtumien johdosta.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen annan puheenvuoron sisäasiainministeri Itälälle ja ulkoasiainministeri Tuomiojalle.

Ilmoituksen johdosta sallitaan keskustelu, johon myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 16.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio