Täysistunnon pöytäkirja 93/2006 vp

PTK 93/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. PERJANTAINA 29. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.9. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

2.—4.10. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk

2.—5.10. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

2.—6.10. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.9. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Minna Lintonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 29. päivänä syyskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 152—170/2006 vp.

__________

Hallituksen esityksen n:o 43/2004 vp peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 29. päivänä syyskuuta 2006 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 43/2004 vp laiksi sairausvakuutuslain 52 §:n muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2006 vp eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätöksiksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2006 vp eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätöksiksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Marjaana Koskinen vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 3. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Välikysymys VK 4/2006 vp: Lapsiperheiden aseman parantaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Tarja Cronberg ja 75 muuta edustajaa ovat 28. päivänä syyskuuta 2006 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 4 lapsiperheiden aseman parantamisesta (VK 4/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Cronbergille välikysymyksen esittämistä varten.

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa suomalaisten köyhyys on kaksinkertaistunut. Samaan aikaan on lapsiperheiden köyhyys kasvanut 2,5-kertaiseksi. Hallitus ei näytä olevan kehityksestä huolissaan. Hallituksen budjettiriihen puinnista jäi köyhimmille lapsiperheille jaettavaksi vain akanoita, kokonaista 6 euroa korotusta lähinnä yksinhuoltajille kohdistuvaan elatustukeen. Tätä saavutusta hallitus kuvasi itseensä tyytyväisenä hyristen panostukseksi lapsiperheisiin ja kaikkein pienituloisimpiin kansanryhmiin. Budjettiriihen päätös yhdessä hallituskauden aiempien päätösten kanssa ei mitenkään riitä täyttämään hallituksen ohjelmaansa kirjaamia tavoitteita lasten hyvinvoinnin turvaamisesta ja edistämisestä sekä lapsiperheiden aseman parantamisesta.

Hallituksen epäonnistuminen perhepolitiikassa näkyy myös lukuisissa asiaa sivuavissa tutkimuksissa. Samaan aikaan kun hyvä talouskehitys on parantanut lapsiperheiden enemmistön asemaa, on heikkoon tulokehitykseen jumiutuneiden lapsiperheiden osuus kasvanut. Lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat kytkeytyvät sekä työmarkkinatilanteeseen että perhepoliittisten etuuksien reaalitason heikkenemiseen.

Perhepoliittisten tulonsiirtojen merkitys lapsiperheiden tuloissa on vähentynyt. Köyhyysriskin kannalta suuri vaikutus on ollut sillä, että vähimmäisetuuksien ja indeksiin sitomattomien etuuksien taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiotason noususta ja jopa hintojen kehityksestä. Vuonna 1990 olivat perhe ja lapset -pääryhmän menot noin 13 prosenttia kaikista sosiaalimenoista. Vuonna 2003 vastaavat menot olivat 11 prosenttia eli olivat laskeneet 2 prosenttiyksikköä. Lapsiperheiden saamat perhepoliittiset tulonsiirrot kotitaloutta kohden ovat reaalisesti laskeneet noin 10 prosenttia vuodesta 1990.

Kun vuonna 1990 Suomessa oli 28 000 köyhää lapsiperhettä ja niissä asui 50 000 lasta, oli vuonna 2003 köyhien lapsiperheiden määrä kasvanut 63 000:een ja niissä asui jo 131 000 lasta. Erityisesti köyhyysriski on kasvanut yksinhuoltajaperheissä, mutta riskiryhmään kuuluvat myös monilapsiset perheet sekä perheet, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan maassamme elää noin 170 000 työtöntä pelkän perusturvan varassa. Näissä kotitalouksissa elää 120 000 lasta. Nämä lapsiperheet elävät tuloilla, jotka jäävät alle EU:n määrittelemän köyhyysrajan, 750 euroa kuukaudessa. On selvää, että lapsen perustarpeiden tyydyttäminen muodostuu näissä perheissä hyvin haasteelliseksi.

Työllisyyden lasku on suurin yksittäinen selittäjä köyhyyden kasvulle lapsiperheille. Lapsiperheiden työllisyysaste on ryhmässä 30—49-vuotiaat 7—8 prosenttiyksikköä alle lamaa edeltävän tason. Perheen perustamisiässä olevilla 20—29-vuotiailla työllisyysaste on peräti 15 prosenttiyksikköä heikompi kuin ennen lamaa. Yksinhuoltajien työllisyystilanne on heikentynyt muita lapsiperheitä voimakkaammin. Samalla yksinhuoltajien määrä on kasvanut. 1990-luvun alussa yksinhuoltajaperheitä oli n. 90 000, vuonna 2003 yksinhuoltajaperheiden määrä oli kasvanut 118 000 perheeseen.

Lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden lisääntymisellä on monia seurausvaikutuksia. Köyhien, alle minimielintasovaatimusten elävien perheiden lapsilla ei useinkaan ole mahdollisuutta harrastaa tai osallistua koulun retkiin. Toimeentulon niukkuudesta seuraa hyvin usein perheiden vanhempien elämänhallinnan heikkeneminen. Vanhempien pahoinvointi lisää lasten pahoinvointia, joka näkyy yhä selvemmin koulun sekä lastensuojelun arjessa. Sosiaalitoimen avohuollon piirissä olevien lasten määrä samoin kuin huostaanottojen määrä on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana huolestuttavaa tahtia. Suomesta on tulossa kovaa vauhtia lasten luokkayhteiskunta, jossa heikoimmassa asemassa olevien lasten mahdollisuudet hyvään lapsuuteen heikkenevät entisestään, ellei hallitus puutu kehitykseen vielä tällä hallituskaudella.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lasten eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja lapsiperheiden vanhempien työmarkkinatilanteen parantamiseksi?

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Annika Lapintie /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärvi /vas"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö   PeVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 7.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/10/2006

2) Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen