Täysistunnon pöytäkirja 93/2009 vp

PTK 93/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TORSTAINA 15. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.02—18.03), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.03—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.59—21.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Sarkomaa /kok (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (16.21)
 • Tapani Mäkinen /kok (16.43)
 • Päivi Lipponen /sd (17.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/2/2009

4) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 54/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2009 vp (Tuija Nurmi /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon 8.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 89/7/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2009 vp (Jouko Skinnari /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon 8.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 89/8/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2009 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2009 vp (Pentti Tiusanen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2009 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2009 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Varallisuusverolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2009 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2009 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

17) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 16.10.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​