Täysistunnon pöytäkirja 93/2014 vp

PTK 93/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TIISTAINA 7. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—17.01) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.01—18.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Katja Hänninen /vas (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Kopra /kok
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Timo Soini /ps (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Janne Sankelo /kok (14.20)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

tarkastusvaliokunnan jäseneksi Heikki Auton ja varajäseneksi Kari Tolvasen sekä

hallintovaliokunnan jäseneksi Kari Tolvasen ja varajäseneksi Heikki Auton.

2) Pääministerin ilmoitus energiapolitiikan kokonaisuudesta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus energiapolitiikan kokonaisuudesta.

Pääministerin ja elinkeinoministerin puheenvuorojen jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, ja nämä varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2014 vp

Lakialoite  LA 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 3.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 92/4/2014

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 81—148/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että toisen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 8.10.2014 kello 16.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin toiseen lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 8.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​