Täysistunnon pöytäkirja 94/2003 vp

PTK 94/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 14. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tony Halme /ps
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr

17. ja 18.11. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

17.—20.11. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

17.—21.11. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.11. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.11. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Roger Jansson /r
 • Matti Kangas /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

17. ja 18.11. edustaja

 • Roger Jansson /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 14. päivänä marraskuuta 2003 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 133—143/2003 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 13. päivältä marraskuuta 2003 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta (VNS 4/2003 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 19. päivänä marraskuuta 2003 kello 15 pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä marraskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 55, 56/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asian U 55 osalta ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan ja asian U 56 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 89, 106/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2003 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 63—65/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 92/2/2003

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Tasavallan presidentti

Luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti momentin 25 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa ei saa käyttää Irakin siviilikriisinhallinnan menoihin. Eduskunta ei ole hyväksynyt Suomen osallistumista Irakin siviilikriisinhallintatehtäviin vallitsevissa olosuhteissa, ja siksi eduskunta edellyttää, että eduskuntaa kuullaan ennen mahdollista Irakin siviilikriisinhallinnan aloittamista." Tämä merkitsee sitä, että Suomi ei lähetä Irakiin kriisinhallintatehtäviin esimerkiksi poliisijoukkoja.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentin perusteluihin hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos ja luku 30 Oikeusapu hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 06 Rekisterihallinto, luku 75 Poliisitoimi, luku 90 Rajavartiolaitos ja luku 97 Avustukset kunnille hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 10 Puolustusvoimat ja luku 99 Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 70 Opintotuki, luku 88 Tiede ja luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, luku 04 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot, luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuki, luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen, luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta, luku 32 Metsäntutkimuslaitos ja pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 20 Ajoneuvohallintokeskus, luku 24 Tiehallinto, luku 40 Ratahallintokeskus, luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet, luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot ja pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto ja luku 20 Teknologiapolitiikka hyväksytään.

Luku 30 Yrityspolitiikka

Keskustelu:

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 40 lisäystä 1,5 miljoonaa euroa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen lisätalousarvioaloitteen n:o 65 mukaisesti.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Pulliaisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Ulla Anttilan kannattamana ehdottanut, että momentille 40 lisätään 1 500 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja luku 50 Kansainvälistymispolitiikka hyväksytään.

Luku 60 Energiapolitiikka

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti momentin 41 perusteluissa lausuttavaksi: "Määräraha on suunnattava sellaisen uutta energiateknologiaa käyttävän suuren koelaitoksen rakentamiseen, joka tukee uusiutuvan energian tuotannon edistämistä kansallisen ilmasto-ohjelman mukaisesti. Tuen ei siten tule koskea kierrätyspolttoaineen eli käytännössä yhdyskuntajätteen polton tai kaasutuksen edistämistä. Jätteen polton edistäminen heikentää motivaatiota ja resursseja jätelain hierarkian ensisijaisen tavoitteen eli jätteen synnyn ehkäisyyn." Tämä merkitsee, että koelaitoksen rakentamiseen saa antaa tukea silloin, kun se on uusiutuvan energian koelaitos.

Janina  Andersson  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut momentin 41 perusteluihin vastalauseen 2 mukaista lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 15 Perhekustannusten tasaus ja luku 17 Työttömyysturva hyväksytään.

Luku 18 Sairausvakuutus

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että momentille 60 lisätään 2 000 000 euroa, mikä merkitsee sitä, että lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen voidaan ottaa myös uusia potilaita.

Outi Ojala /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta eli omaa talousarvioaloitettani.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että momentille 60 lisätään 2 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 19 Eläkevakuutus hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano, luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko, luku 03 Valuuttamääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala ja luku 34 Työministeriön hallinnonala hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 01 Korkotulot hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 02 Ylijäämän käyttö ja luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 63—65/2003 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön kolmannen ponnen, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 92/3/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

3 § hyväksytään keskustelutta.

12 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että kunnat saisivat 50 miljoonaa euroa enemmän verotuloja.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies, värderade herr talman! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 4. Jag föreslår, att paragrafen får den lydelse, som den har i reservation 4. Tämä merkitsee sitä, että sekä kuntien että seurakuntien veromenetystä kompensoidaan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä merkitsee sitä, että kuntien yhteisövero-osuus kasvaa 50 miljoonalla eurolla.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Anni  Sinnemäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen sen mukaan, mitä on vastalauseessa 3, eli että kunnat saisivat yhteisöveroa noin 50 miljoonaa enemmän.

Janina  Andersson  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan nopeata ed. Sinnemäkeä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Edustajien Polven, Jari Koskisen ja Sinnemäen ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään ensin yhdessä ed. Kalliksen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kalliksen ja edustajien Polven, Jari Koskisen ja Sinnemäen ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", edustajien Polven, Jari Koskisen ja Sinnemäen ehdotukset "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 74 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

124 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys   HE 86/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2003 vp

Lakialoite  LA 65/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen