Täysistunnon pöytäkirja 94/2004 vp

PTK 94/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. KESKIVIIKKONA 22. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Reijo Paajanen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

22. ja 23.9. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk

22.—24.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Ilkka Taipale /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

22.—24.9. edustaja

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.9. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

22. ja 23.9. edustaja

 • Eva Biaudet /r

22.—24.9. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Esko Kurvinen /kok

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2003

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella 21. päivältä syyskuuta 2004 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2003 (K 13/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Akaan-Penttilä ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Eduskunta hyväksyy mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2004 vp (Rauno Kettunen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Lakialoite tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2004 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki varallisuusverolain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2004 vp (Juhani Sjöblom /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen