Täysistunnon pöytäkirja 94/2005 vp

PTK 94/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 23. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Klaus Hellberg /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.9. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

26.—28.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.9. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok

26.—30.9. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 23. päivänä syyskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 137—143/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 653, 665—668, 671/2005 vp.

__________

Muutoksia valtioneuvostossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu tänään 23. päivänä syyskuuta 2005 annettu Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista. Kirje otetaan pöytäkirjaan.

Tasavallan Presidentin avoin kirje on näin kuuluva:

"Tasavallan Presidentin avoin kirje

valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä

varatuomari, kansanedustaja Hannu Erkki Johannes Koskisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja oikeusministerin tehtävästä sekä

apulaisylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja Taru Sinikka Mönkäreen valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysministerin tehtävästä.

Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää samalla

valtiovarainministeri Antti Tapani Kalliomäen opetusministeriksi,

opetusministeri Tuula Irmeli Haataisen sosiaali- ja terveysministeriksi sekä

liikenne- ja viestintäministeri Leena Marjatta Luhtasen oikeusministeriksi.

Edelleen Tasavallan Presidentti nimittää ja määrää

puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Eero Olavi Heinäluoman valtioneuvoston jäseneksi ja valtiovarainministeriksi sekä

yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna Huovisen valtioneuvoston jäseneksi ja liikenne- ja viestintäministeriksi.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen

     Pääministeri Matti Vanhanen"

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Susanna Huovisen tilalle on valittava uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan sekä niin ikään valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Eero Heinäluoman tilalle uusi jäsen puolustusvaliokuntaan ja uusi varajäsen tulevaisuusvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Jukka Gustafsson ja varajäsenyydestä ed. Satu Taiveaho sekä

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Jouni Backman ja varajäsenyydestä ed. Saara Karhu.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 27. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Eero Heinäluoma pyytää vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 27. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Susanna Huovinen pyytää vapautusta Suomen Pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä sen johdosta, että hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 27. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3. Asian käsittely keskeytettiin perjantaina 9. päivänä syyskuuta pidetyssä täysistunnossa.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

PTK 85/7/2005

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 95/13/2005

2) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen