Täysistunnon pöytäkirja 94/2006 vp

PTK 94/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. TIISTAINA 3. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Eva Biaudet /r
  • Tuija Brax /vihr
  • Kaarina Dromberg /kok
  • Mikko Elo /sd
  • Jan-Erik Enestam /r
  • Tony Halme /ps
  • Leena Harkimo /kok
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Marjukka Karttunen /kok
  • Martti Korhonen /vas
  • Juha Korkeaoja /kesk
  • Johannes Koskinen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Esko Kurvinen /kok
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Markku Laukkanen /kesk
  • Suvi Lindén /kok
  • Leena Luhtanen /sd
  • Pehr Löv /r
  • Marjo Matikainen-Kallström /kok
  • Tuija Nurmi /kok
  • Kalevi Olin /sd
  • Heikki A. Ollila /kok
  • Virpa Puisto /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Eero Reijonen /kesk
  • Martin Saarikangas /kok
  • Kimmo Sasi /kok
  • Arto Seppälä /sd
  • Timo Seppälä /kok
  • Suvi-Anne Siimes /vas
  • Minna Sirnö /vas
  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Johanna Sumuvuori /vihr
  • Ilkka Taipale /sd
  • Astrid Thors /r
  • Erkki Tuomioja /sd
  • Oras Tynkkynen /vihr
  • Jukka Vihriälä /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Rakel Hiltunen /sd
  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Ilkka Taipale /sd
  • Virpa Puisto /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.10. edustajat

  • Tuija Brax /vihr
  • Leena Harkimo /kok
  • Anne Huotari /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Esko Kurvinen /kok
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Minna Sirnö /vas
  • Astrid Thors /r
  • Erkki Tuomioja /sd
  • Oras Tynkkynen /vihr
  • Matti Väistö /kesk

3. ja 4.10. edustajat

  • Marjukka Karttunen /kok
  • Mari Kiviniemi /kesk
  • Heikki A. Ollila /kok
  • Martin Saarikangas /kok
  • Arto Seppälä /sd
  • Timo Seppälä /kok
  • Jukka Vihriälä /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps

3.—5.10. edustaja

  • Jan-Erik Enestam /r

3.—6.10. edustaja

  • Leena Luhtanen /sd

3.—10.10. edustaja

  • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.10. edustajat

  • Martti Korhonen /vas
  • Tuija Nurmi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.10. edustajat

  • Eva Biaudet /r
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Pehr Löv /r
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Virpa Puisto /sd
  • Eero Reijonen /kesk

3. ja 4.10. edustaja

  • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 28. päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 52, 53/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että suuren valiokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Lauri Kähkönen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Tässä tarkoitetut lausunnot on annettava hallintovaliokunnalle 30. päivään marraskuuta 2006 mennessä.

Alue- ja kuntaministeri Mannisen esittelypuheenvuoron jälkeen asiassa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin pituisin puheenvuoroin. Sen jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta, jossa pidettävien puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 30. päivään marraskuuta 2006 mennessä.

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö   PeVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Pöytäkirja hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​