Täysistunnon pöytäkirja 94/2008 vp

PTK 94/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.10. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Tanja Karpela /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 17.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 174—180/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 620, 626, 640, 643, 648—650, 654, 655, 657, 659, 660, 665, 670, 671/2008 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Lyly Rajala vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 21.10.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Perusterveydenhuollon tason turvaaminen

Välikysymys  VK 3/2008 vp

Äänestys

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Päivi Räsäsen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 14.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 91/1/2008

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Päivi Räsänen ed. Jutta Urpilaisen, ed. Erkki Virtasen, ed. Tarja Tallqvistin ja ed. Pentti Oinosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

"Hallitus ei ole esittänyt rahoitus- ja lainsäädäntöohjelmaa, jolla turvattaisiin terveyskeskusten, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden laadukas toiminta sekä muun perusterveydenhuollon riittävä taso. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 60; poissa 34.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 50/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 15.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 92/15/2008

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 139, ei 26; poissa 34.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdotti, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 16.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 93/6/2008

Keskustelussa on vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, tehty seuraavat kaksi ehdotusta:

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Satu Taiveahon kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan valiokuntaan lähettämisestä ja ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on siten sama kuin ed. Eero Akaan-Penttilän ehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus ja ed. Erkki Virtasen ehdotus ovat vastakkaiset, joten niiden välillä on äänestettävä.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 101, ei 63; poissa 35.

( Ään. 3 )

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen