Täysistunnon pöytäkirja 94/2009 vp

PTK 94/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

94. PERJANTAINA 16. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sampsa Kataja /kok (13.27)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 16.10.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 196—225/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 15.10.2009 antanut eduskunnalle selonteon Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea (VNS 8/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan tilintarkastajaksi ed. Reijo Kallion.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 93/3/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena.

2 §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että tämä pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin niille 90 000:lle auton tuojalle, joilta on väärin peritty veroa, palautetaan.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Kallis on ed. Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 134, ei 35, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 3—12 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen mietinnön mukaisena.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään. Suuren valiokunnan kokous odottaa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 95/39/2009

5) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttami- sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2009 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2009 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 20.10.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen